مشخصات فردی و زندگینامه
نام:عباسعلی
نام خانوادگی:متولیان
نخصص ها:فقه و اصول ، ادیان و مذاهب ، ارتباطات